Alumni startar styrelseutbildning

Vi ser ett ökande intresse för frågor som rör styrelsearbete och de krav som ställs på dem som vill arbeta i styrelser idag och i framtiden.

I takt med att förändringstakten i världen ökar så ställs nya krav på företagsledare och styrelser och en del av Alumnis uppdrag är att  arbeta aktivt för att hjälpa styrelser bli bättre rustade för framtiden. Som en del i detta arbete och för att bemöta de önskemål och förfrågningar som vi får från våra uppdragsgivare och vårt kontaktnät kommer vi efter sommaren att starta en styrelseutbildning, under namnet Alumni Board Readiness Program.

Ökad efterfrågan på diversifiering och nya kunskapsprofiler i styrelser

I den undersökning som vi genomförde tillsammans med London Business School i höstas var det tydligt att diversifierade grupper är ett måste för de företag som vill fortsätta att vara relevanta i framtiden, och att en diversifierad grupp skapar bättre affärsresultat har gång på gång bevisats med forskning.

En annan utmaning för ledare och styrelser är den ökande hastigheten. Styrelsearbete blir allt mer tidskrävande och svårt, samtidigt som kraven på ny kunskap - till exempel inom digitalisering - förändras i en takt som kan vara svår att leva upp till.

De flesta styrelse och ägare är redan överens om att det finns stor potential i  att bredda sammansättningen gällande funktionell expertis, kultur, könsfördelning, internationell erfarenhet och ålder. Diskussionen som nu pågår handlar snarare om hur man i praktiken säkerställer att den grupp som skall styra bolaget faktiskt samlar en bred kompetens.

En annan konkret utmaning som lyfts av många styrelserepresentanter är bristen på digital kunskap i styrelserummen. Denna fråga har belysts ur olika vinklar av oss i tidigare artiklar.

“Från Alumnis sida så jobbar vi aktivt med att bredda vårt nätverk när det kommer till kandidater med profiler som gör dem attraktiva för styrelseuppdrag . Vi har sedan tidigare ett antal nätverksgrupper där just frågan om digitalisering och styrelsearbete är huvudpunkten på agendan.” säger Ylva Bäckström, konsult på Alumni med fokus på Tech- och Scale Up-bolag, samt ansvarig för flera av de nya nätverk som har startats under 2019.

Om utbildningsprogrammet

I Alumnis Board Readiness Program kommer kommer vi bland annat att diskutera hur styrelsen kan tänka och agera i dessa frågor, och för dig i Alumnis nätverk innebär det ytterligare en möjlighet att knyta till sig talanger som breddar er framtida kompetens.

“Många av de valberedningar och ägare vi har en dialog med uttrycker ett behov av kompletterande kompetens tillstyrelserna, inte minst digitalisering i olika former. Det är därför värdefullt för oss att genom vårt Board Readiness Program öka vår förståelse för en ny generation av styrelsekandidater och samtidigt bidra till att förstärka utbudet av motiverade kandidater med en god kunskapsplattform avseende styrelsearbete”, säger Catharina Mannerfelt, partner på Alumni.

Syftet med Alumnis Board Readiness Program är att du som ny ledamot ska bli säkrare i din roll som styrelsemedlem. Vi välkomnar deltagare som idag arbetar i eller nära styrelsen, som ägare eller i ledningen för bolaget. Under programmet får du alla verktyg som behövs för att framgångsrikt ta dig an rollen som styrelseledamot, och efter avslutat program har du goda förutsättningar att på bästa sätt bidra till verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet.

Programmet består av två dagars utbildning med möjlighet till certifiering. Därefter bjuds deltagarna in till tre nätverksträffar för att utöver den teoretiska kunskapen även få möjlighet att knyta kontakt med personer från Alumnis nätverk. Då vi anser att nätverkande och kunskapsutbyte är en nyckel till framgång såväl i operativa roller som i styrelsearbete så strävar vi efter att föra samman personer från olika bakgrund och kompetensområden.

Till styrelseutbildningen.

Kursansvarig, Board Readiness Program
E-mail | +46 730 66 90 89